Regulamin Międzynarodowego Zlotu Morganów 2020

>
Regulamin Międzynarodowego Zlotu Morganów 2020

I  POSTANOWIENIA OGÓLNE

a) Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników (dalej „Uczestnicy”) Międzynarodowego Zlotu Morganów 2021 zwanego dalej MZM2021

b) Zakup biletu na MZM2021 oznacza akceptacje poniższego regulaminu.

c) Każda osoba przebywająca na terenie MZM2021 obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

II  CEL ZLOTU

1. Celem wydarzenia jest propagowanie kultury samochodów marki Morgan wśród uczestników MZM2021.

III  ORGANIZATOR ZLOTU

1. Organizatorem MZM2021 jest FUNDACJA CABRIO POLAND z siedzibą przy ul. 28 czerwca 1956 nr 406 lok. 2.28 w Poznaniu (dalej „Organizator”).

IV  TERMIN I MIEJSCE ZLOTU

 1. MZM2021 odbywa się w dniach 27-30.05. 2021 roku.

V  WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Aby zostać Uczestnikiem MZM2021 należy posiadać bilet na Międzynarodowy Zlot Morganów.
 2. MZM2021 ma charakter zamknięty co oznacza że na TEREN mogą wjeżdżać tylko samochody marki Morgan.
 3. Każdy z uczestników MZM2021, w tym osoby odwiedzające teren MZM2021 wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na portalach społecznościowych, Internecie, mediach internetowych i drukowanych, telewizyjnych itd.
 4. Na teren MZM2021 nie wolno wnosić, ulotek, flag, innych materiałów reklamowych, bez zgody organizatora. Każdorazowe naruszenie tego zapisu, spowoduje natychmiastowe usunięcie wszelkich narzędzi reklamowych z terenu imprezy, zgłoszenie naruszenia organom ścigania oraz podjęcie kroków prawnych w celu zadość uczynienia poniesionych strat przez organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo w tej sytuacji wezwania służb porządkowych.

VI  PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Niedostosowanie się do Regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się sytuacji, wydaleniem z terenu MZM2021 bez prawa zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników i osób postronnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania służb porządkowych.
 2. Uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością na MZM2021 pojazdów mechanicznych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania MZM2021 Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
 3. Wszyscy uczestnicy MZM2021 zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez Organizatora MZM2021 lub służby porządkowe.
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu. Odpady żywności, opakowania należy wrzucać do specjalnych pojemników.
 5. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt1.niniejszego Regulaminu, naruszać nietykalności fizycznej innych uczestników MZM2021, jak i osób postronnych, a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, jak również środowiska (drift na trawie, ulicach etc) naturalnego w miejscu trwania MZM2021.
 6. Na terenie MZM2021 obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h. Nakazuje się zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględny zakaz niebezpiecznych manewrów, „palenia gumy”, „kręcenia silników do odcinki”, itp.
 7. Na terenie MZM2021 obowiązuje zakaz puszczania głośnej muzyki z samochodu. Klimat muzyczny będzie zapewniany przez artystów oraz DJ-a.
 8. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu skutkować będzie natychmiastowym odebraniem kluczyków do czasu wytrzeźwienia lub w przypadku odmowy wręczenia kluczyków, wezwaniem Policji. Dotyczy to sytuacji, kiedy osoba nietrzeźwa uruchamiając samochód spowodowałaby realne zagrożenie dla zdrowia i życia pozostałych uczestników MZM2021.
 9. Organizator MZM2021 może odmówić wstępu na teren zlotu oraz przebywania na nim osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.

b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje.

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku wydarzenia.

d) które nie przestrzegają regulaminu MZM2021.

Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.

10. Organizatorzy MZM2021 nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie.

11. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie MZM2021.

12. Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

VII  PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych.
 2. Na ternie MZM2021 i terenie przyległym obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego.
 3. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem pozostają w gestii interpretacji przez Organizatora MZM2021.
 4. Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie mogą być obsługiwane tylko przez osoby upoważnione. Dostęp do tych urządzeń nie jest dozwolony.
 5. Za szkody osób i rzeczy powstałe w trakcie MZM2021 Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Za wszystkie szkody wyrządzone podczas MZM2021 odpowiada osoba, która je wyrządziła.
 7. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w MZM2021 do 60 dni przed wydarzeniem, Organizator zwraca uczestnikowi 30% zapłaconej kwoty, zaś w przypadku rezygnacji na 60 dni przed wydarzeniem, Organizator nie zwraca wpłaconej kwoty. Interpretacja zapisu regulaminu pozostaje w gestii Organizatora.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart